تبلیغات
دانش ما - آیا معنی ماه‌های ایرانی را می‌دانید؟

کنکور و نمونه سوال

آیا معنی ماه‌های ایرانی را می‌دانید؟

تاریخ:11 اردیبهشت 90-09:00 ق.ظ

آیا معنی ماه‌های ایرانی را می‌دانید؟


آیا معنی ماه‌های ایرانی را می‌دانید؟


گروه فرهنگی: به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان، هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده‌اند.


فروردین؛ فروردهای پاکان
فروردین نام نخستین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.

بنا به عقیده‌ی پیشینیان، ده روز پیش از آغاز هر سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته، برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می‌آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می‌برند.

به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان، هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده‌اند. فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب، به دنیای دیگر می‌روند.


اردیبهشت؛ طبیعت
اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا، اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه‌ای است مرکب از دو جزء، جزء اول "اشا” از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی…. و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است.


جزء دیگر این کلمه که واژه‌ی "وهیشت” باشد. صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است.

در عالم روحانی نماینده‌ی صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه‌ی آتش‌های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت "مانند بهشت” هم آمده است.


خرداد؛ طبیعت
خرداد، نام سومین ماه سال و روز ششم در گاه‌شمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات، در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه‌ای است مرکب از دو جزء، جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا، همه، درست و کامل. دوم تات که پسوند است برای اسم مؤنث، بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است.

ایزدان تیر و باد و فروردین از همکاران خرداد می‌باشند. خرداد نماینده‌ِ‌ی رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.


تیر؛ تماشای جنگل در جزیره
تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه، در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته‌ی آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق می‌شود.

فرشته‌ی مزبور نگهبان باران است و به کوشش او زمین پاک، از باران بهره مند می‌شود و کشتزارها سیراب می‌گردد.

تیشتر را در زبان‌های اروپایی سیریوس خوانده‌اند. هرگاه تیشتر ازآسمان سر بزند و بدرخشد مژده‌ی ریزش باران می‌دهد. این کلمه را نباید با واژه عربی به معنی سهم اشتباه کرد.


مرداد؛ جنگل
مرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا امرتات ،در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه‌ای است مرکب از سه جزء:اول "ا” ادات نفی به معنی نه، دوم "مرتا” به معنی مردنی و نابود شدنی نیست و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است.

بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه‌ی "مرداد” به غلط استعمال می‌شود. در ادبیات مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با اوست.

در مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپند دیگر که عبارتند از:
نیک اندیشی، صلح و سازش، راستی و درستی، فروتنی و محبت به هم‌نوع، تاًمین آسایش و امنیت بشر مجهز باشد، تا به کمال مطلوب همه، که از خصایص امرداد است نائل گردد.


شهریور؛ جنگل
شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه، در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور می‌دانند.

کلمه ای است مرکب از دو جزء: خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیر یه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعاً یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده .

این ترکیب بارها در اوستا به معنی بهشت یا کشور آسمانی اهورامزدا آمده است. شهریور در جهان روحانی نماینده‌ی پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است و در جهان مادی پاسبان فلزات.

چون نگهبانی فلزات با اوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده‌اند. روایت شده است شهریور آزرده و دلتنگ می‌شود از کسی که سیم و زر را بد به کار اندازد یا بگذارد که زنگ بزند.


مهر؛ محیط زیست
در سانسکریت میترا، در اوستا و پارسی میثر و در پهلوی میتر و در فارسی مهر گفته می‌شود. که از ریشه‌ی سانسکریت آمده به معنی پیوستن.

اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده‌اند. مهر واسطه‌ای است میان آفریدگار و آفریدگان. میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته‌ی روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است.

مهر ایزد هماره بیدار و نیرومند است و برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دروغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست. مهر از برای محافظت عهد و پیمان و میثاق مردم گماشته شده است.


از این رو فرشته‌ی فروغ و روشنایی نیز هست که هیچ چیز از او پوشیده نمی‌ماند. برای آن‌که از عهده‌ی نگهبانی بر‌آید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشم داده است.

مقام مهر در بالای کوه "هرا” است، آنجایی که نه روز است و نه شب، نه گرم است و نه سرد، نه ناخوشی و نه کثافت.

مهر از آن‌جا بر ممالک آریایی نگران است. این آرامگاه خود به پهنای کره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری آنان می‌شتابد.


آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود است. ایزد مهر در اصل بجز ایزد خورشید بوده است اما بعدها آن‌دو را یکی دانسته‌اند.

مورخان یونانی مهر را به نام میترس یاد کرده‌اند و ذکر کرده‌اند که ایرانیان خورشید را به اسم "میترس” می‌ستایند.

از این خبر پیداست که در یک قرن پیش از میلاد مسیح آن‌دو با یکدیگر مخلوط شده‌اند. نگهبانی ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه را به عهده‌ی ایزد مهر است.


آبان؛ محیط زیست
در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود. در اوستا بارها "آپ” به معنی فرشته‌ی نگهبان آب استعمال شده و همه‌جا به صیغه‌ی جمع آمده است.

نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را، آبان می‌دانند. ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد.

به سبب آن که "زو” که یکی از پادشاهان ایران بود، در این روز با افراسیاب جنگ کرده، او را شکست داده، تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد، ایرانیان این روز را جشن می‌گیرند، دیگر آن‌که چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردیده و بعضی به ملک دیگر رفتند.

عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن کنند. آفتاب در این ماه در برج عقرب یا کژدم قرار می‌گیرد.


آذر؛ محیط زیست
در اوستا آتر، آثر، در پارسی باستان آتر، در پهلوی آتر، و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته‌ی نگهبان آتش و یکی از بزرگتری ایزدان است.

آریائیان(هندوان و ایزدان) بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می‌دادند. ایزد آذر نزد هندوان ،آگنی خولنده شده و در "ودا” (کتاب کهن و مقدس هندوان) از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت آب در این ماه در برج قوس یاکمان‌دار قرار می گیرد.


دی؛ زمستان، یخ ، برف رودخانه
در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالباً صفت اهورامزدا است و آن از مصدر "دا” به معنی دادن وآفریدن است.

در خود اوستا صفت دثوش (=دی)برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در میان سی روز ماه، روزهای هشتم و بیست و سوم به دی (آفریدگار،دثوش) موسوم است.

برای این‌که سه روز موسوم به "دی” با هم اشتباه نشوند، نام هر یک را به نام روز بعد می‌پیوندند. مثلاً روز هشتم را "دی باز” و روز پانزدهم را "دی بمهر” و….دی نام ملکی است که تدبیر امور و مصالح روز و ماه دی به او تعلق دارد.

بهمن؛ برف
در اوستا وهومنه ،در پهلوی وهومن، در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده، که کلمه‌ای است مرکب از دو جزء: "وهو” به معنی خوب و نیک و "مند” از ریشه‌ی من به معنی منش، پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد. نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا.

در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است. انسان را از عقل و تدبیر بهره بخشید تا او را به آفریدگار نزدیک کند.

یکی از وظایف بهمن این است که، به گفتار نیک را تعلیم می‌دهد و از هرزه گویی باز می‌دارد.

خروس که از مرغکان مقدس به شمار می‌رود و در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده، مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار می‌خواند، ویژه بهمن است.

هم‌چنین لباس سفید هم از آن وهمن است. همه‌ی جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده‌اند و کشتار در بهمن روز منع شده است.

بنا به نوشته‌ی ابوریحان بیرونی، جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده‌اند و کشتار در بهمن روز منع شده است. بهمن اسم گیاهی است که به ویژه در جشن بهمنجه خورده می‌شود و در طب نیز این گیاه معروف است.


اسفند؛ دویدن در برف زمستانی
در اوستا اسپنتا آرمیتی، در پهلوی اسپندر، در فارسی سپندار مذ، سفندارمذ، اسفندارمذ، و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده که کلمه‌ای است مرکب از دو جزء: سپند، که صفت است به معنی پاک و مقدس، یا ارمئتی هم مرکب از دو جزء: اول آرم که قید است به معنی درست، شاید و بجا.

دوم متی از مصدر من به من معنی اندیشیدن. بنابراین ارمتی به معنی فروتنی، بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس است.


در پهلوی آن را خرد و کامل ترجمه کرده‌اند. سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مؤنث و دختر اهورامزدا خوانده شده است.

وی مؤظف است که همواره زمین را خرم ، آباد، پاک و بارور نگه دارد. هر که به کشت و کار بپردازد و خاکی را آباد کند خشنودی اسپندارمذ را فراهم کرده است و آسایش در روی زمین سپرده به دست اوست و خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست و مخصوصاً مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است.
بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ می‌باشد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Online cialis
16 آذر 97 04:32 ق.ظ

Thanks a lot! I like it!
il cialis quanto costa cialis per paypa cialis pills buying brand cialis online cialis 5 effetti collaterali cilas cialis professional from usa cialis generic tadalafil buy acquistare cialis internet cialis generico postepay
buy cialis pills
15 آذر 97 09:13 ق.ظ

Incredible quite a lot of excellent tips.
generic cialis pro cialis generic cialis soft tabs for sale cialis italia gratis cialis patent expiration buy cialis online nz tadalafil 10 mg cialis with 2 days delivery cialis official site generic low dose cialis
buy cialis pills
14 آذر 97 01:34 ب.ظ

Regards! I appreciate this.
cialis kamagra levitra deutschland cialis online cialis pills viagra vs cialis vs levitra cialis kamagra levitra cialis pills cialis dosage amounts sublingual cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis italia gratis
where to buy cialis online
13 آذر 97 03:07 ب.ظ

Cheers, Lots of information.

we like it cialis price cialis 5 effetti collaterali cheap cialis cialis sicuro in linea cialis cipla best buy cialis 20 mg cialis purchasing cialis 20 mg cut in half non 5 mg cialis generici cialis bula
buy cialis pills online
13 آذر 97 03:43 ق.ظ

Kudos! Helpful information.
5 mg cialis coupon printable buy cialis online nz cialis sale online cialis dosage cialis uk cialis professional from usa cialis 5mg cialis generic availability il cialis quanto costa where do you buy cialis
buy cialis online no prescription
12 آذر 97 02:36 ب.ظ

You said it nicely.!
how to purchase cialis on line cialis 5 mg para diabeticos cialis canada cialis cuantos mg hay precios de cialis generico cialis 20 mg cost viagra cialis levitra generic cialis at the pharmacy generic cialis at the pharmacy order a sample of cialis
Cialis pills
12 آذر 97 03:25 ق.ظ

Amazing content. Thank you.
sublingual cialis online canadian drugs generic cialis cialis coupon cialis prezzo di mercato cialis herbs cialis kaufen wo look here cialis order on line we like it safe cheap cialis cialis side effects dangers venta cialis en espaa
Buy generic cialis
11 آذر 97 02:50 ب.ظ

Really a good deal of beneficial data!
comprar cialis navarr cialis generico online 200 cialis coupon buy cialis uk no prescription cialis farmacias guadalajara cialis kamagra levitra free cialis precios cialis peru purchase once a day cialis cialis 5 mg funziona
buy cialis without a doctor's prescription
11 آذر 97 03:08 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
buying cialis on internet deutschland cialis online try it no rx cialis acquisto online cialis acheter du cialis a geneve cialis generic buy cialis online nz overnight cialis tadalafil acquisto online cialis cialis 5 mg buy
buy cialis without a doctor's prescription
10 آذر 97 02:43 ق.ظ

Nicely voiced truly! !
cialis daily reviews opinioni cialis generico how does cialis work we choice cialis uk generic cialis soft gels buying cialis in colombia does cialis cause gout cialis daily dose generic cialis cuantos mg hay 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis online cheap
9 آذر 97 03:24 ب.ظ

With thanks, Plenty of information!

cialis taglich we recommend cialis info cialis for daily use acquisto online cialis wow look it cialis mexico cialis wir preise compare prices cialis uk cialis name brand cheap cialis generico milano viagra vs cialis
buy cialis germany
9 آذر 97 03:39 ق.ظ

Wow plenty of awesome tips.
generico cialis mexico prescription doctor cialis cialis uk next day warnings for cialis buying cialis in colombia cialis 200 dollar savings card buy generic cialis cialis herbs generic cialis soft gels cialis generico postepay
Online cialis
8 آذر 97 04:18 ب.ظ

Cheers! Numerous facts.

low cost cialis 20mg cialis billig sublingual cialis online tadalafil cialis savings card tadalafilo free generic cialis order a sample of cialis can i take cialis and ecstasy cialis patentablauf in deutschland
buy cialis with no prescription
8 آذر 97 04:18 ق.ظ

Beneficial advice. Many thanks!
i recommend cialis generico cialis generika cialis professional yohimbe tadalafilo buying brand cialis online preis cialis 20mg schweiz click here cialis daily uk how do cialis pills work cialis 30 day trial coupon we recommend cheapest cialis
buy cialis online no prescription
7 آذر 97 03:47 ب.ظ

You made your point!
cialis canadian drugs cialis lowest price cialis 20 mg best price we like it cialis price cialis pills in singapore usa cialis online generic low dose cialis cialis professional yohimbe cialis prezzo in linea basso cialis australian price
buy cialis usa
7 آذر 97 03:45 ق.ظ

You mentioned this terrifically.
dose size of cialis cialis generika tadalafil generic we choice cialis uk generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg para diabeticos cialis official site cialis per paypa cuanto cuesta cialis yaho cialis purchasing
buy 10 mg levitra
19 مهر 97 10:41 ب.ظ

Truly tons of terrific tips!
levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo levitra generic levitra online cheap 20mg levitra levitra buy 10 mg levitra
buy cialis online without a prescription
10 مهر 97 12:51 ب.ظ

Seriously quite a lot of superb material.
cialis super kamagra cialis kaufen cheap cialis best generic drugs cialis cialis online nederland cialis uk next day order cialis from india if a woman takes a mans cialis deutschland cialis online cialis 5 effetti collaterali
buy cialis no rx
8 مهر 97 08:03 ق.ظ

You've made the point.
cialis 5 effetti collaterali prescription doctor cialis cialis generico en mexico we recommend cialis info generic cialis 20mg uk cialis en mexico precio brand cialis generic cialis mit grapefruitsaft generic cialis 20mg tablets cost of cialis per pill
canadian drugs
31 شهریور 97 09:42 ب.ظ

Good write ups. Thanks a lot.
canadian viagra canadian pharmacys canadian pharmacy no prescription buy viagra usa canadian pharmacy king rx from canada drugstore online shopping reviews canadian pharmaceuticals for usa sales canada drugs online reputable canadian prescriptions online
http://cialisyoues.com/
27 شهریور 97 07:43 ب.ظ

You suggested it perfectly.
generic cialis 20mg uk sublingual cialis online does cialis cause gout tadalafil 20 mg cialis authentique suisse cialis 5mg prix generic for cialis cialis for sale cialis taglich only best offers cialis use
viagrayosale.com
15 شهریور 97 09:22 ق.ظ

You mentioned it wonderfully!
cheap cialis callus cialis dosage amounts purchase once a day cialis cialis vs viagra cialis prezzo al pubblico only now cialis for sale in us cialis 20mg preis cf tadalafil wow look it cialis mexico
canadian prescription drugstore
14 شهریور 97 01:13 ق.ظ

Valuable posts. Many thanks.
canadian pharmacy meds pharmacy canada plus buy viagrow canadian pharmaceuticals online canadian drug store canadian pharmaceuticals stocks drugs for sale in mexico canada medication trust pharmacy canada canada medications information
viabiovit.com
13 شهریور 97 07:04 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
viagra online usa get a prescription online for viagra buy viagra pay with paypal best buy for viagra how to buy viagra without seeing a doctor buy viagra now online get viagra uk buy legal viagra viagra for sale online best place to buy online viagra
Cialis online
12 شهریور 97 11:13 ب.ظ

With thanks. Plenty of postings.

cialis 5 mg para diabeticos buy cialis non 5 mg cialis generici online prescriptions cialis the best site cialis tablets weblink price cialis cialis generisches kanada acquistare cialis internet 40 mg cialis what if i take canadian cialis
babecolate.com
12 شهریور 97 05:27 ق.ظ

You said it really well.
online cialis cialis kaufen wo cialis lilly tadalafi cheap cialis cialis generic availability cialis 10 doctissimo cialis for bph how to buy cialis online usa cialis daily tadalafil tablets
buy viagra online paypal
23 مرداد 97 04:46 ق.ظ

Whoa plenty of useful data.
buy viagra india how to get viagra online pharmacy viagra generic sildenafil uk buy real viagra cheap buy female viagra uk online pharmacy levitra usa viagra online buy canadian viagra online is buying viagra online safe
Generic cialis
7 خرداد 97 06:31 ق.ظ

Very well expressed genuinely! !
cialis 5 mg funziona effetti del cialis tadalafil 5mg cialis 5 mg schweiz how to purchase cialis on line cialis uk next day cialis 20 mg effectiveness cialis cost cialis taglich cialis 20 mg best price
Cialis prices
7 اردیبهشت 97 09:40 ب.ظ

Really many of terrific material!
cialis pills boards generic cialis pill online tesco price cialis venta de cialis canada cialis daily dose generic cialis tablets for sale sublingual cialis online venta de cialis canada cialis lilly tadalafi cialis qualitat
Tadalafil 5mg
4 اردیبهشت 97 11:20 ق.ظ

With thanks. I like this!
where can i buy viagra without prescription buy viagra for women generic sildenafil uk buy viagra online using paypal where to buy viagra online buy viagra online price where to buy viagra from how to purchase viagra online how do i buy viagra where can i buy generic viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo