تبلیغات
دانش ما - تست زنی به شیوه ی زمان دار

کنکور و نمونه سوال

تست زنی به شیوه ی زمان دار

تاریخ:12 اردیبهشت 90-05:19 ب.ظ

تست زنی به شیوه ی زمان دار


علیرضا خراطها/ مشاور تحصیلی
 
درسهایم را خوب خواندهام، اما نمیدانم چرا در جلسهی آزمون نمیتوانم تست بزنم؟
• خیلی وقت میگذارم، اما وقتی در جلسهی آزمون پرسشها را میبینم، همه چیز را فراموش میکنم.
• نمیدانم چرا وقتی پرسشهای آزمون را میبینم، هیچ ایده و فکر خاصی به نظرم نمیرسد، گویا برای اولین بار است که چنین مطالبی را دیدهام.

 .....

مطالب و موضوعاتی شبیه جملات و عبارات بالا، فراوان از سوی داوطلبان و دانشآموزانی که خود را برای آزمون سراسری آماده میکنند، شنیده میشود. این گروه از داوطلبان در تحیری نسبت به چرایی وقوع چنین اتفاقاتی به سر میبرند. تداوم این حیرت باعث خواهد شد تا آرام آرام مسیری را که میپیمایند، دچار انحراف شده و طبیعتاً با تکرار کسب نتایج نامطلوب، استرس و نگرانی، جایگزین آرامش و اطمینانخاطر شود و کمکم با چیرهشدن خستگی روحی، این گروه از داوطلبان ترجیح دهند به یافتههای اندک خود قناعت کنند و نتیجهی چنین قناعتی هرگز موفقیت دلخواه در آزمون سراسری نخواهد بود.

بررسی کوتاه و ساده پیرامون عملکرد و برنامهی روزانهی این داوطلبان، واقعیت شگفتآوری را مشخص میکند. واقعیتی که ممکن است در نگاه اول بسیار ساده به نظر بیاید اما بدون شک، نکتهای بسیار عمیق و دقیق است. بررسیها نشان میدهد که این گروه از داوطلبان نسبت به زدن تست و استفاده از تست به عنوان تمرین، در فقر به سر میبرند. این گروه از داوطلبان مشکل رایجشان این است: همان پرسشهایی را که در جلسهی آزمون نتوانستهاند پاسخ دهند، در شرایط عادی پس از آزمون، به خوبی و به راحتی جواب میدهند.
به طور خلاصه و به صورت اشاره، چند نکته را پیرامون تستزنی تذکر داده و سپس به تشریح یکی از اقسام تست یعنی تستزماندار خواهیم پرداخت.
 
1- بکوشید پس از انجام هر مطالعه، تعداد کمی تست بزنید. (توجه کنید تعداد کم. به طور مشخص 10 تا 15 عدد.) اینکار به شما کمک میکند تا با الگوی تستی همان مطلبی که مطالعه کردهاید، آشنا شوید. در این صورت ذهن شما نظم منطقی بیشتری پیدا خواهد کرد.

2- هرگز به صورت انبوه تست نزنید. انبوه زدن تست، مضرات فراوانی دارد. از جملهی این مضرات میتوان به تلف کردن تست، اتلاف وقت، ایجاد خستگی روحی ناشی از عدم اعتماد بهنفس و ... اشاره کرد.

3- اصولاً تستها را به صورت گزینشی (Random) بزنید. اینکار سبب میشود تا تمام موضوع و مبحث مورد مطالعهی شما تحت پوشش تست قرار بگیرد.

4- حجم تست را کم انتخاب کنید ولی دفعات تکرار را بالا ببرید. بالا بردن دفعات تکرار سبب افزایش تمرین و طبیعتاً باعث ماندگاری بیشتر مطلب خواهد شد.
 
اکنون به سخن اصلی خود باز میگردیم. 
اگر دلایل مرتبط با درست، غلط زدن تست را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که بزرگترین عامل به اشتباه افتادن داوطلبان این است که میکوشند سرعت بیشتری به خرج دهند و صدالبته که این سرعت باعث کاهش دقت خواهد شد. آیا واقعاً نمیتوان هم سرعت داشت و هم از دقت لازم و کافی بهرهمند بود؟

پاسخ این پرسش مثبت است. یعنی هم می توان سرعت داشت و هم میتوان از دقت کافی برخوردار شد. مهمترین عامل در همگامی سرعت و دقت، زمان است. محوریت تلاش داوطلب پاسخگویی به تست است. تلفیق دو مقولهی زمان و تست، ما را به تست زماندار میرساند. یقیناً تسلط به مهارت استفادهی بهتر از وقت، جز با پاسخگویی به تست زماندار امکانپذیر نیست.

زدن تست زماندار فوایدی دارد که ابتدا به این فواید اشاره میکنیم و در ادامه به روش تست زماندار خواهیم پرداخت.
 
الف) بالا بردن سرعت: زمانگرفتن در هنگام تست باعث میشود تا در هر نوبت، تلاش کنید تا میزان وقت صرف شده را به زمان استاندارد نزدیک کنید. این تلاش دائمی باعث بالارفتن مدوام سرعت، تا رسیدن به زمان دلخواه میشود. یک مثال و سپس یک توضیح.
مثال: بازیکن فوتبال مطابق با روش های حرفهای باید بتواند طول زمین فوتبال (100 تا 110 متر) را در 10 ثانیه بدود. طبیعی است بازیکنی که هنوز مراحل مقدماتی را طی میکند، توان پیمودن مسافت در چنین زمانی را ندارد. او ابتدا این فاصله را در 20 ثانیه طی میکند که حتماً رکورد ضعیفی است.اما او در مراحل تمرین هر بار طول زمین را می پیماید، وقت میگیرد و آن قدر تلاش میکند تا سرعت رکورد خود را افزایش دهد و به رکورد معمول دست پیدا کند.

توضیح: شما پس از انجام مراحل ابتدایی مطالعه، 10 تست ریاضی را در 40 دقیقه حل میکنید؛ یعنی 4 دقیقه برای هر تست. در حالی که زمان استاندارد برای پاسخگویی به هر تست ریاضی 90 ثانیه است. به عبارت سادهتر، زمان لازم برای پاسخگویی به این 10 پرسش فقط 15 دقیقه است. وقتی تست زماندار میزنید، میکوشید ابتدا 10 تست را در 35 دقیقه، سپس 30 دقیقه و آنگاه 25 دقیقه انجام دهید و این زمانگیری را تا رسیدن به زمان موردنظر ادامه میدهید. اصرار بر وقت از یک سو و نیز تعدد دفعات تکرار و تمرین از سوی دیگر باعث افزایش سرعت شما خواهد شد.
 
ب) بالا بردن قدرت تنظیم وقت: ممکن است شما داوطلبی باشید که بگویید «من تستهایم را در زمان مناسب میزنم و گاهی وقت هم اضافه میآورم. آیا باز هم باید تست زماندار بزنم؟» پاسخ این پرسش مثبت است. چرا؟ باز هم یک مثال و دوباره توضیح.

مثال: بازیکن فوتبال کافی نیست که فقط بتواند طول زمین را در 10 ثانیه طی کند، بلکه مهم این است که بتواند توپ را وارد دروازه کند و یا هم تیمیهای خود را صاحب موقعیت مطلوب کند. اگر سریع دویدن بازیکن منجر به از دست دادن تمرکز ذهنی و کم شدن وقت وی شود، به گونهای که نتواند از این دویدن نتیجهی مثبتی برای تیمش کسب کند، این سرعت هیچ فایدهای نخواهد داشت.

توضیـح: داوطلب آزمون سراسری ممکن است سرعت بالایی در پاسخگویی به پرسشها داشته باشد، اما مهم این است که این سرعت توأم با دقت باشد و نتیجتاً او تعداد پرسش‌‌های غلط کمتری داشته باشد و یا اصلاً اشتباه نداشته باشد.
اکنون این واقعیت را بدانید که وقتی تست زماندار میزنید، در حقیقت مغز خود را آموزش میدهید که زمان مناسب برای وقت‌‌گذاری روی هر تست را به صورت طبیعی تشخیص دهد و نتیجتاً فعالیت علمی شما با دقت همراه شود که چنین حرکتی به نتیجهی مثبت خواهد رسید. یادتان باشد که بازیکن فوتبال هم در زمان دویدن، محاسبات فیزیکی سرعت و شتاب انجام نمیدهد؛ ولی تمرین مستمر و نیز وقتگیری پیگیر او عملاً ذهن او را برای انجام یک عمل صحیح تربیت میکند. برای مغز شما نیز تستزماندار این وظیفهی تربیتی را به عهده میگیرد.

زدن تست زماندار سبب میشود شما بتوانید در جلسهی آزمون وقت خود را تنظیم کنید. یعنی هم با سرعت و هم با دقت تست بزنید.
اکنون ببینیم برای زدن تست زماندار چه نکات و موضوعاتی را باید در نظر بگیریم.

1- مبحث: پس از انجام مطالعه لازم است تعدادی تست بزنید. اما یادتان باشد که این تست، آموزشی است نه زماندار. یعنی قرار است با زدن آن فقط الگوهای تستی درس را بشناسید. زدن تست زماندار مربوط به مباحثی میشود که آنها را قبلاً مطالعه کردهاید و به مفاهیم آن تسلط نسبی دارید. پس به طور طبیعی، تست زماندار با فاصلهی چند روزه نسبت به مطالعه انجام میشود. خلاصه: مبحثی را تست میزنیم که قبلاً مطالعه کردهایم.

2- فاصله: اگرچه فاصله را در قالب برنامهی 3 روز، یکهفته، 15 روز، یکماه و سهماه برای مرور و یادآوری پیشنهاد میکنند، اما برای تست و تکرار آن رعایت چنین فاصلهای الزامی نیست. کافی است در برنامهی هفتگی خود ساعاتی را به تست درسها اختصاص دهید و بکوشید تا در آن ساعت برای مباحثی که تا قبل از آن زمان مطالعه کردهاید و تست آموزشی زدهاید، تست زماندار بزنید. در شرایط عادی این فاصله حدوداً 3 روز یکبار تکرار میشود.
 
3- زمـــان: برای زدن تست زماندار، زمان و ساعتی خاص لازم نیست تعیین شود اما اختصاص سـاعات آغازین روز از جهـــت همسانسازی با شرایط زمانی آزمون سراسری، مناسبتر به نظر میرسد. لیکن میتوان تست زماندار هر درس را با رعایت دروس تحلیلی و خواندنی، در فاصلهی دو وقت مطالعاتی قرار داد.
 
4- وقت: یادتان باشد که در شرایط آزمونی، علاوه بر وقت که عامل بسیار مهمی است، اضطراب ناشی از آزمون نیز عامل پرفشاری است که شما و نتیجهی کارتان را تحتتأثیر قرار میدهد. به صورت طبیعی این اضطراب در شرایط غیرآزمونی وجود ندارد. میتوانید وقت مناسب برای پاسخگویی به تستهای انتخابیتان را قدری کمتر بگیرید که این وقت، تداعی‌‌کنندهی شرایط اضطراب آزمون باشد.
 
5- تعداد تست: مناسبترین کار این است که تست زماندار را به تعداد استاندارد آزمون سراسری انتخاب کنید. به این معنی که تست درسی مانند ادبیات را 25تایی و تست درسی مانند شیمی را 35تایی درنظر بگیرید. اینکار به شما کمک میکند تا با عدد تست در آزمون سراسری، همسازی بیشتری پیدا کنید.
 
6- تعداد دروس: اگرچه ممکن است تصور شما این باشد که درس به درس تستزماندار خواهیم زد، اما چون در آزمون سراسری باید پاسخگویی دروس را به صورت آمیخته و در کنار هم انجام دهید، مناسب است بکوشید تستهای زماندارتان را هم چند درسه بزنید. هر چه تعداد درسهای برنامهی تست زماندارتان با تعداد درسهای آزمون سراسری نزدیکتر باشد، همسانسازی بهتری انجام دادهاید.
 
7- منبع: ساختن تستهای همسنگ آزمون سراسری اگر نگوییم کاری محال، لااقل کار بسیار دشواری است. نسبت به اغلب تستهای تألیفی موجود در بازار، تردید جدی از جهت هموزنی و تشابه با آزمون سراسری وجود دارد. بنابراین توصیه میکنیم به عنوان منبع از همان تستهای آزمون سراسری و آزاد بهره بگیرید. البته میتوانید تعدادی از تستهای تألیفی را نیز در خلال تستهای سراسری و آزادتان قرار دهید. پرداختن به اینگونه تستها کمک میکند تا با الگوهای تستی بیشتری آشنا شوید.
 
8- روش: از آن جهت که در کتابهای تست و کمکآموزشی معمولاً تستها را به موضوعی مرتب میکنند، زدن تست به صورت مرتب (1، 2، 3، 4 و...) شیوهی قابلقبولی نیست. زیرا در این روش ذهن شما مطابق ترتیب و دستهبندی تستها پیش میرود و تقریباً امکان تلاش ذهنی به پایینترین میزان میرسد. اما پاسخگویی به تست به شیوهی گزینشی (Random) از آن جهت که ذهن را به خلاقیت و تلاش درونی بیشتر وا میدارد، روش بسیار مناسبی است.

برای عمل کردن به این شیوه میتوانید تستها را مضربی (2، 4، 6 و ... یا 1، 3، 6 و ... یا 4، 8، 12 و ... یا 5، 10، 15 و ... یا هر مضربی دیگر) انتخاب کرد.

همچنین میتوانید تستهای موردنظرتان را از روی پاسخنامه و کاملاً به صورت پراکنده انتخاب کنید. در این روش کافی است متناسب با تعداد تستهای هر مبحث، در ابتدای آن پاسخنامهای را متصل کنید و در هر بار تستزنی به جای مراجعه به تستها، ابتدا شمارههای تست را از روی پاسخنامه گزینش کرده و سپس به تستها مراجعه کنید. در این روش ذهن شما به خلاقیت و تکاپوی بیشتری وادار خواهد شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
16 آذر 97 04:06 ق.ظ

Useful material. With thanks.
chinese cialis 50 mg only best offers cialis use if a woman takes a mans cialis we choice free trial of cialis generic for cialis cialis super kamagra cialis kaufen bankberweisung buy cialis uk no prescription interactions for cialis achat cialis en europe
buy cialis online no prescription
15 آذر 97 08:45 ق.ظ

You actually reported this wonderfully.
recommended site cialis kanada cialis 5 mg effetti collateral cialis super kamagra if a woman takes a mans cialis cialis generico milano we recommend cialis best buy cialis prices female cialis no prescription compare prices cialis uk cialis 5mg prix
buy cialis online cheap
14 آذر 97 01:18 ب.ظ

You suggested that very well!
cialis pills boards cialis generico en mexico where to buy cialis in ontario prezzo cialis a buon mercato generic cialis in vietnam 200 cialis coupon cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg preis cf side effects for cialis cialis per paypa
buy generic cialis online
14 آذر 97 01:50 ق.ظ

Wow many of helpful information.
cialis coupons printable non 5 mg cialis generici only now cialis for sale in us click here to buy cialis estudios de cialis genricos prices on cialis 10 mg prix cialis once a da cialis cost cialis online cialis patent expiration
Cialis generic
13 آذر 97 02:51 ب.ظ

Whoa quite a lot of wonderful data!
cialis daily reviews ou trouver cialis sur le net dose size of cialis cialis 5 mg buy buy online cialis 5mg order a sample of cialis sialis click here cialis daily uk cialis cuantos mg hay cialis online napol
Cialis online
13 آذر 97 03:27 ق.ظ

Thanks. Ample info.

cialis dosage cialis 5mg tadalafil 10 mg cialis official site cialis for sale in europa cialis coupon cialis super acti cialis ahumada buy cialis cialis 5 mg schweiz
Buy cialis online
12 آذر 97 02:21 ب.ظ

Thanks. Loads of data!

tadalafil when will generic cialis be available venta de cialis canada cialis cost cialis price thailand we choice free trial of cialis cialis 20 mg effectiveness venta de cialis canada does cialis cause gout comprar cialis navarr
Cialis canada
12 آذر 97 03:08 ق.ظ

Beneficial posts. With thanks!
calis buy original cialis cialis 20mg cialis online holland canadian discount cialis side effects for cialis cialis 5mg prix cialis coupon deutschland cialis online 40 mg cialis what if i take
buy cialis online
11 آذر 97 02:31 ب.ظ

Regards! I enjoy it.
chinese cialis 50 mg generic cialis tadalafil buy cialis sample pack try it no rx cialis cialis 10 doctissimo cialis qualitat cialis online holland look here cialis cheap canada venta cialis en espaa cialis pills boards
buy cheap cialis no prescription
11 آذر 97 02:53 ق.ظ

Fantastic stuff. Kudos.
prezzo cialis a buon mercato rx cialis para comprar acheter cialis kamagra interactions for cialis discount cialis viagra or cialis generic cialis cialis daily free generic cialis buy brand cialis cheap
Buy cialis
10 آذر 97 02:51 ب.ظ

Amazing knowledge. Many thanks!
cialis generic availability cialis 200 dollar savings card when will generic cialis be available we use it cialis online store order a sample of cialis cialis flussig cialis dosage amounts cialis farmacias guadalajara click here to buy cialis click now buy cialis brand
Cialis online
10 آذر 97 02:27 ق.ظ

Terrific write ups, Thank you!
link for you cialis price cialis tablets for sale click here cialis daily uk cialis soft tabs for sale cialis venta a domicilio acheter cialis meilleur pri cialis purchasing cialis 20 mg effectiveness cialis mit grapefruitsaft how to buy cialis online usa
buy cialis with no prescription
9 آذر 97 03:08 ب.ظ

Awesome knowledge. Kudos.
link for you cialis price generic for cialis sublingual cialis online comprar cialis 10 espa241a get cheap cialis precios cialis peru cialis mit grapefruitsaft cialis 5mg cialis tadalafil online generic cialis in vietnam
buy cialis online best price
9 آذر 97 03:21 ق.ظ

Incredible lots of very good knowledge!
buy original cialis only now cialis for sale in us cialis australian price cialis for sale we like it safe cheap cialis preis cialis 20mg schweiz we recommend cialis info wow cialis tadalafil 100mg buying cialis on internet cialis prices
buy tadalafil online
8 آذر 97 04:03 ب.ظ

With thanks. A good amount of knowledge.

acquistare cialis internet cuanto cuesta cialis yaho cialis manufacturer coupon generic cialis at the pharmacy order cialis from india recommended site cialis kanada overnight cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy cialis coupon order a sample of cialis
Cialis 20 mg
8 آذر 97 04:00 ق.ظ

Whoa a lot of beneficial data.
cialis coupons achat cialis en europe cialis coupons printable achat cialis en suisse cialis italia gratis cialis cipla best buy viagra vs cialis generic cialis cialis reviews cialis generico
Cialis canada
7 آذر 97 03:30 ب.ظ

Thanks! Plenty of stuff.

cialis generic cialis efficacit generic cialis cialis 30 day trial coupon buy cialis online cheapest buy cialis cialis professional yohimbe cialis sale online i recommend cialis generico cialis tadalafil online
buy cialis without a doctor's prescription
7 آذر 97 03:28 ق.ظ

This is nicely expressed. .
cialis canadian drugs are there generic cialis order a sample of cialis how to buy cialis online usa calis cialis kamagra levitra cialis daily dose generic buy cialis uk no prescription cialis kaufen buying cialis overnight
vardenafil 20mg
19 مهر 97 08:50 ب.ظ

Thanks a lot. Very good stuff!
buy 10 mg levitra buy levitra online levitra levitra generic levitra 10 mg kopen levitra 20 mg vardenafil buy generic levitra vardenafil 20mg levitra generic
buy tadalafil online
10 مهر 97 11:55 ق.ظ

Many thanks! A lot of data!

cialis daily new zealand acquisto online cialis prescription doctor cialis order a sample of cialis cialis for sale south africa cialis generika cialis generico lilly enter site natural cialis prix de cialis cialis 20 mg best price
Buy cialis
8 مهر 97 07:19 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis 20mg cialis super kamagra does cialis cause gout price cialis wal mart pharmacy discount cialis we choice free trial of cialis free generic cialis import cialis cialis mit grapefruitsaft when can i take another cialis
Generic cialis
7 مهر 97 06:53 ق.ظ

Perfectly expressed really! !
cialis generico lilly cialis authentique suisse 200 cialis coupon cialis prezzo al pubblico cialis generic 40 mg cialis what if i take costo in farmacia cialis cialis 10 doctissimo cialis professional from usa cialis kaufen wo
canada online pharmacy
31 شهریور 97 09:01 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
canadian pharcharmy online canadian pharmacy viagra brand drugs for sale usa canadian medications by mail canada medication pharmacy canadian medications pharmacy canada online prescriptions canadian viagra best canadian pharmacy canadian pharmacies that are legit
http://cialisvonline.com/
27 شهریور 97 07:09 ب.ظ

You said it very well..
buy cialis cheap 10 mg legalidad de comprar cialis cialis dosage safe dosage for cialis cialis for bph cialis uk next day buy online cialis 5mg cialis 5mg billiger cialis 10 doctissimo buy original cialis
cialisvipsale.com
15 شهریور 97 08:31 ق.ظ

Seriously loads of great data!
tadalafil we use it cialis online store dose size of cialis order a sample of cialis enter site 20 mg cialis cost acheter cialis kamagra cialis super acti callus cialis pills boards cialis 5mg billiger
canadianpharmacyies.com
14 شهریور 97 12:26 ق.ظ

You actually revealed this perfectly!
canadian medications canadian pharmaceuticals for usa sales drugs for sale deep web the best canadian online pharmacies canada viagra canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmaceuticals nafta drugs for sale usa northwest pharmacies online pharmacy canada reviews
honest place to buy viagra
13 شهریور 97 06:41 ق.ظ

Truly loads of wonderful tips!
buy viagra online without prescription canadian viagra online how do i order viagra where can i buy viagra online uk buy viagra mastercard buy viagra online no rx cheap viagra online uk how to order viagra pills where can i buy viagra i want to buy viagra
cialisees.com
12 شهریور 97 05:00 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis generique 5 mg best generic drugs cialis low dose cialis blood pressure precios de cialis generico only best offers cialis use safe site to buy cialis online rx cialis para comprar cialis generico postepay cialis rezeptfrei cialis online napol
viagra online
23 مرداد 97 04:34 ق.ظ

You said it adequately..
uk buy viagra price of viagra uk order viagra no prescription discount viagra can i buy viagra without a prescription how do i buy viagra online sildenafil uk where do i buy viagra buy viagra without consultation how to buy viagra on line
http://cialisonla.com/
22 مرداد 97 06:39 ب.ظ

Seriously a good deal of good information!
wow look it cialis mexico il cialis quanto costa walgreens price for cialis achat cialis en europe cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg cialis prezzo al pubblico cilas cialis 10 doctissimo chinese cialis 50 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo